EgriCiz


Version: 3.2   (version history)
Size: 0
Date: January 26, 2002
License: Free To Try $45
OS: Win 95/NT/2000/XP/98/ME
Interface:
Author: TEBER.biz

Publisher's Description

EðriÇiz, matematiksel eðri ve fonksiyon grafiklerinin yardýmcý çizim elemanlarýyla birlikte 3 boyutlu uzayda çizmek için kullanýlan bir çizim aracýdýr. Orta okul, lise ve üniversite öðrencilerinin matematik eðitiminde, akademiksel çalýþmalarda, mimaride ve daha pek çok teknik alanda kullanýlmasý hedefi ile yazýlmýþ bir programdýr.

EðriÇiz, öðrencilerin deneme ve gözlem yapabileceði, eðitmenlerin konuyu daha rahat ve ilgi çekici bir þekilde anlatabileceði, yazarlarýn kitaplarýna koyacaklarý grafikleri, konuya en uygun, güzel ve anlaþýlýr grafikler arasýndan seçebilecekleri ve de bu konu ile ilgilenen herkesin rahatlýkla kullanabilecekleri kullanýþlý bir programdýr.

Perspektif çizim, grafikleri aktif olarak döndürme, sisleme, kübik çizim, hareketli, serbest dönebilen grafikler, birden fazla eðrinin ayný anda çizilebilinmesi, birden fazla çizim ekraný ile çalýþýlabilinmasi gibi pek çok kullanýþlý özelliðe sahiptir. Tüm bu özelliklerine rahmen kullanýmý son derece basittir; kullanýmýný kolaylaþtýran bir çok yardýmcý aracý bünyesinde barýndýrýr.EgriCiz keywords:


This program is no longer available for download from our website. Please contact the author of EgriCiz at for any additional information.

SPONSORED LINKS